Dette er prioriteringskriteriene for helsehjelp

Stortinget har vedtatt at nytte, ressursbruk og alvorlighet er kriteriene som skal brukes for å prioritere helsehjelp.

Kriteriene er sist beskrevet i stortingsmeldingen «Nytte, ressurs og alvorlighet— Prioritering i helse- og omsorgstjenesten» (1). Den ligger nå til behandling i Stortinget. Under kan du se beskrivelse av kriteriene.

Nyttekriteriet

Et tiltaks prioritet øker i tråd med den forventede nytten av tiltaket. Den forventede nytten av et tiltak vurderes ut fra om kunnskapsbasert praksis tilsier at tiltaket kan øke pasientens livslengde og/eller livskvalitet gjennom å gi økt sannsynlighet for:

  • overlevelse
  • forbedring eller redusert tap av mestring og/eller fysisk eller psykisk funksjon
  • reduksjon av smerter, fysisk eller psykisk ubehag

Ressurskriteriet

Et tiltaks prioritet øker desto mindre ressurser det legger beslag på.

Alvorlighetskriteriet

Et tiltaks prioritet øker i tråd med alvorligheten av tilstanden. En tilstands alvorlighet vurderes ut fra:

  • risiko for død eller tap av mestring og/eller funksjon
  • graden av tap av mestring og/eller fysisk eller psykisk funksjon
  • smerter, fysisk eller psykisk ubehag

Både nå-situasjonen, varighet og tap av fremtidige leveår har betydning for graden av alvorlighet. Graden av alvorlighet øker jo mer det haster å komme i gang med tiltaket.

Litteratur

  1. Helse- og omsorgsdepartementet. Meld. St. 38 (2020–2021). Nytte, ressurs og alvorlighet— Prioritering i helse- og omsorgstjenesten. Nettversjon.

Legg inn en kommentar