Enklere kartlegging med digitale skjema?

Alle kontakter med helsevesenet innebærer kartlegging. Digitale verktøy kan bidra til bedre og enklere kartlegging av helsen. For både innbyggere og behandlere!

(Foto: Tablet in the dark, av Jonas Smith. Creative Commons Attribution.)

Kartlegging danner grunnlag for råd og tilbud innbyggere får fra helsetjenesten. Enten du ringer, møter opp eller tar du kontakt med helsevesenet, så er kartleggingen utgangspunktet som bestemmer hvilke tilbud du får fra helsetjenesten.

Figur som viser flyten med kartlegging i helsevesenet.
Forenkling av hvordan kartlegging foregår i helsevesenet.

Kartlegging består ofte av å bruke skjemaer og kliniske kalkulatorer som gir bedre grunnlag for vurderingen. Mange av kartleggingsverktøyene kan brukes digitalt av innbygger, også hjemme. Som vanlig finner jeg ingen gode definisjoner på kartleggingsverktøy innen helse, men jeg har jukset litt – og laget mitt eget forslag. 

Kartleggingsverktøy er applikasjoner som bidrar til å danne seg et bilde av symptomer og status hos en pasient for å legge grunnlag for videre diagnostikk, tiltak og/eller behandling. Kartleggingsverktøy skal bidra til at innbygger og/eller kliniker samler relevant informasjon. 

Forslag definisjon av kartleggingsverktøy

Gode kartleggingsverktøy øker kvalitet og fornøydhet.  Men en viktig forutsetning for det er at det finnes sikre muligheter for utveksling av informasjon mellom innbygger og helsetjenesten. Her er noen eksempler på kartleggingsverktøy.

Datainnsamling

Datainnsamling kan bestå av manuelle registeringer og/eller bruk av sensorer. Innsamling består både av registrering og lagring av dataene. 

Eksempler på data er spørsmål med svar, avstandsmåling fra smartklokke/mobil, blodsukkermåling fra pasientens apparat eller pulsmåling fra smartklokke.

Analyse

Analyse består i å bearbeide rådata for å skaffe mer informasjon om hva de betyr. For eksempel kan det være å regne ut antall poeng i et skjema, eller analysere gjennomsnittlig blodsukker over tid. Vi ser for oss at det finnes tre grupper av analyser.

1) Enkel analyse: baserer seg på å analysere et datasett fra en datakilde innhentet på et tidspunkt. For eksempel kan data innhentet i et spørreskjema regnes sammen, og presenteres som en score til innbygger.

2) Analyse med flere datakilder: baserer seg på å analysere et datasett som er innhentet på flere tidspunkt og/eller fra flere kilder

3) Analyse basert på kontinuerlig datainnsamling: baserer seg på å analysere et levende datasett som hele tiden fylles med data. Eksempler kan være data fra blodsukkermåler og insulinpumpe.

Presentasjon

Presentasjon handler om tilgjengeliggjøring av rådata og/eller analyse for å gi forståelse. Presentasjon innebærer ofte en tolkning av data, som går ut over selve analysen.

1) Se innsendte data: er et minstekrav for et kartleggingsverktøy.

2) Visning av bearbeidete data: Gjennom behandling av data kan man danne bedre grunnlag for forståelse. Det kan være tabeller, grafer eller andre måter som sammenstiller informasjon fra en eller flere kilder.

3) Beslutningsstøtte for innbygger: Målet med kartleggingsverktøy er å gi bedre beslutningsgrunnlag for både innbygger og helsepersonell. I mange tilfeller kan digitale verktøy støtte opp om beslutninger for begge. Eksempler kan være råd om tiltak, eller råd om læringsverktøy.

Legg inn en kommentar