Helsesakene i revidert nasjonalbudsjett

Pakkeforløp, mestringsportal, sykehjemskjøkken og journalsatsning. Her er helsesakene i forslaget til revidert nasjonalbudsjett!

Nye pakkeforløp

Bevilgningen foreslås økt med 5 mill. kroner for å utvikle nye pakkeforløp som skal bidra
til helhetlige, kunnskapsbaserte og standardiserte pasientforløp og til at pasienter får rett
behandling til rett tid. Et eksempel på forløp er ADHD.

– Utredningene for ADHD tar i dag for lang tid. Noen opplever å vente flere år på et svar. Vi vet at belastningen for familiene kan være store og at risikoen for tilleggsproblematikk øker med tiden når barnet ikke får hjelp, sier Høie.

De prioriterte forløpene er:

  • muskel- og skjelettlidelser
  • smertebehandling og utmattelse
  • ADHD

Mestringsportal

Det foreslås å bevilge 5 mill. kroner til utvikling av internettassistert behandling for personer med lettere til moderate psykiske lidelser. Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse arbeider med å utvikle Mestringsportalen, en portal som skal tilby veiledet selvhjelp eller internettbasert oppfølging og behandling fra primærhelsetjenesten. Prosjektet er nå i en pilotfase i Bærum kommune.

Med utviklingen av Mestringsportalen vil lavterskeltilbudet i kommunene styrkes, og portalen skal bidra til å gi god og effektiv behandling og oppfølging av mennesker med lettere til moderate psykiske lidelser i primærhelsetjenesten. Det kan medføre kortere ventetid for personer som strever med angst, depresjon og søvnvansker, samt frigjøre kapasitet i spesialisthelsetjenesten.

Les om endringene hos regjeringen.no.

Bedre kjøkken på sykehjem

Regjeringen ønsker å få matlukten tilbake på flere sykehjem, og foreslår derfor i revidert nasjonalbudsjett å etablere et tilskudd til renovering, bygging eller etablering av kjøkken ved eksisterende sykehjem og heldøgns omsorgsbolig. Det foreslås å sette av 12,5 millioner kroner i tilsagnsramme for 2019.

–For mange eldre er måltid et av høydepunktene i løpet av dagen. Det er derfor viktig at eldre får god og sunn mat som ser innbydende ut, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug.

Bedre journalsystemer

Felles journal i kommunal pleie- og omsorg får 20 millioner til et forprosjekt. Forprosjektet skal utrede hvem som skal ha ansvar for å anskaffe, etablere, innføre, drifte og forvalte løsningene, opplegg for finansiering og hvordan kostnadene skal fordeles. Prosjektet skal ledes av Direktoratet for e-helse i tett samarbeid med kommunesektoren, de regionale helseforetakene og andre sentrale aktører.  

EPJ-løftet får også 12,4 millioner ekstra. De sørger for mer funksjonalitet i journalsystemene til fastlegene.

Legemiddelverket får ekstra

Statens Legemiddelverk mottar langt flere meldinger om legemiddelmangel enn tidligere.

Legemiddelverket får 4 millioner kroner ekstra for å jobbe med mangelsituasjoner for legemidler.

Legg inn en kommentar