Psykisk helse, kunnskap og digitalisering framheves i folkehelsemeldinga

– En effektiv helsepolitikk vil både bære bra for den enkelte, men også bidra til økt bærekraft for vår felles helsetjeneste, sa statsråden da hun la fram meldingen i Røde Kors-huset.

Hun legger vekt på å

  • fremme gode levevanar, som røykeslutt, skulemat og fysisk aktivitet,
  • styrke psykisk helse og livskvalitet, som gjer at fleire meistrar kvardagen
  • verne mot helsetrugslar, som smittevern, vaksinar og luftforureining
  • legge meir vekt på førebyggande arbeid i helse- og omsorgstenesten: fastlegane, helsestasjons- og skulehelsetenesten, frisklivstilbod og lettare tilgang til hjelp for psykisk helse og rus.

Psykisk helse

Helsedirektoratets sektorrapport for 2021 viser at over 60 prosent av kommunene rapporterer om psykisk helse som den viktigaste folkehelseutfordringa si.

– Vi må få mer kunnskap om årsaker til at folk har dårlig psykisk helse, men også mer kunnskap om hva som virker. Kanskje kan vi få en fem om dagen for psykisk helse, sa statsråd Kjerkhol under presentasjonen.

Mere data om folkehelsa

Helse- og omsorgsdepartementet sier de vil prioritere å vidareutvikle de nasjonale helseregisterene og gjøre statistikk mer tilgjengeleg for befolkningen.

Dette vil også gi grunnlag for styringsinformasjon for styresmakter og vere utgangspunkt for innovasjon og næringsutvikling. De tar med seg erfaringer fra pandemien. Kommunene skal få lage egne dashboard til intern styring og som informasjon til lokalbefolkninga.

Se presentasjonen

Regjeringen strømmet og du kan se videoen der Helse- og omsorgsministeren presenterer folkehelsemeldinga.

Legg inn en kommentar